Τουρισμός για όλους

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TOYΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ » έτους 2020, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ TOΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ “ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έτους 2020”

Η δημιουργία και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής Τουρισμός για Όλους υπάγεται στον Υπουργό Τουρισμού (εφεξής «ο διαχειριστής»).

Η ηλεκτρονική υπηρεσία «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”» έτους 2020 (εφεξής η «Υπηρεσία») αποτελεί μία ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού που παρέχεται υπό το όνομα χώρου (domain name) ‘https://www.tourism4all.gov.gr/’.

Η Υπηρεσία αποσκοπεί στην ηλεκτρονική υποβολή και εξέταση των αιτήσεων παρόχων και δικαιούχων του Προγράμματος “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” έτους 2020. Η Υπηρεσία παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα και ασφάλεια προκειμένου η διαδικασία να διεκπεραιώνεται σύμφωνα τις προβλέψεις του νόμου και να διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του δημοσίου ώστε να παρέχει ασφάλεια και ευελιξία. Η είσοδος στην Υπηρεσία προϋποθέτει την προηγούμενη αυθεντικοποίηση των παρόχων και δικαιούχων με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στους τελευταίους από το σύστημα TaxisNet κατά τα οριζόμενα στη με αρ. 3981ΕΞ2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας « Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών ΟAutstrong.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων » (ΦΕΚ Β’ 762/10.3.2020).

A. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η πλοήγηση – φυλλομέτρηση της παρούσας Υπηρεσίας υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

1. Η Υπηρεσία περιέχει δεδομένα και υπηρεσίες που ανήκουν ή εποπτεύονται ή εξυπηρετούνται από το Υπουργείο Τουρισμού ή δεδομένα και υπηρεσίες για τα οποία το Υπουργείο έχει την άδεια επεξεργασίας και διαχείρισής τους. 2. Η πλοήγηση στην Υπηρεσία και η χρήση ειδικότερων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παρόντων ή και ειδικότερων ανά υπηρεσία όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο. 3. Η πλοήγηση του χρήστη στην Υπηρεσία και η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης της κάθε υπηρεσίας.

4. Ο χρήστης της Υπηρεσίας οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτήν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων της, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης - εισόδου στις υπηρεσίες χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης.

5. Το Υπουργείο Τουρισμού λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο και το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας του, χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας της δομής. Αλλαγές στο περιεχόμενο των αναρτημένων πληροφοριών και δεδομένων των βασικών ιστοσελίδων υποδοχής ή σε ειδικότερες υπηρεσίες του λογισμικού της Υπηρεσίας, μπορούν να λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς κάποια ενεργητική ενημέρωση των χρηστών.

6. Συνιστάται οι χρήστες να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλισμικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της Υπηρεσίας, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των χρηστών, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των χρηστών ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο χρήστης.

7. Οι χρήστες οφείλουν να έχουν εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό περιήγησης, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας των λογισμικών της Υπηρεσίας. Τα λογισμικά της Υπηρεσίας είναι δομημένα και σχεδιασμένα ώστε να αλληλεπιδρούν με κάθε φυλλομετρητή (browser) και λειτουργικό σύστημα. Τεχνικοί περιορισμοί δεν αποκλείονται. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης διαλειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισμικό του κάθε χρήστη.

8. Στην Υπηρεσία δύναται να αναρτώνται υπερσύνδεσμοι σε άλλους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και όχι ως κατάλογος ιστοχώρων, των οποίων το περιεχόμενο έχει αναρτήσει, εγκρίνει ή υιοθετήσει με οποιονδήποτε τρόπο το Υπουργείο Τουρισμού.

9. Η χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να υποκαθιστά ή να μην υποκαθιστά πλήρως την παροχή της υπηρεσίας σε φυσικό σημείο εξυπηρέτησης πολιτών, ενώπιον ΚΕΠ ή άλλης δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας. Ο χρήστης οφείλει να ανατρέχει στους ειδικότερους όρους χρήσης κάθε υπηρεσίας, που αποτελούν κεφάλαια του παρόντος, ώστε να ενημερώνεται για το βαθμό υποκατάστασης της παροχής της υπηρεσίας από φυσικό σημείο εξυπηρέτησης καθώς και σε περίπτωση που επιθυμεί αποκλειστικά την εξυπηρέτησή του σε φυσικό σημείο, τον τρόπο, τόπο και χρόνο που αυτή λαμβάνει χώρα.

10. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της Υπηρεσίας και των υπηρεσιών αυτής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, ανεξαρτήτως αιτίας όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του χρήστη ή του τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το χρήστη.

11. Ο χρήστης κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει.

12. Σε περίπτωση που χρήστης προβεί σε κακόβουλη ενέργεια ή κακή χρήση των λογισμικών και των υπηρεσιών, κατά παράβαση των παρόντων όρων ή / και της κείμενης νομοθεσίας, το Υπουργείο Τουρισμού δικαιούται, πέρα από τις ενέργειες για τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων του και τη διαβίβαση φακέλου στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης τυχόν ποινικών αδικημάτων και τυχόν διοικητικών παραβάσεων, να λαμβάνει ως προσωρινό μέτρο προστασίας της Υπηρεσίας την απενεργοποίηση της πρόσβασης στον χρήστη που επέδειξε την ανωτέρω μη σύννομη συμπεριφορά.

13. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και τη νομολογία, το Υπουργείο Τουρισμού δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία της Υπηρεσίας για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών και χωρίς να έχει υποχρέωση τήρησης διαδικασίας προηγούμενης ειδοποίησης των χρηστών προς τούτο.

14. Οι παρόντες όροι χρήσης και τα ειδικότερα κεφάλαια αυτής, θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές με την χρήση της Υπηρεσίας. Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή τους, δεν χωρεί. Τυχόν άρνηση αποδοχής όρων χρήσης συνεπάγεται την υποχρέωση των χρηστών να παύσουν κάθε χρήση της Υπηρεσίας (φυλλομέτρηση – πλοήγηση – είσοδος για χρήση υπηρεσιών).

15. Για κάθε υπηρεσία δύναται να αναρτάται οδηγός χρήσης με περιγραφή της εφαρμογής και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι οδηγίες χρήσης δεν αποτελούν παράρτημα των παρόντων και αφορούν καθαρά στον τρόπο χρήσης του συστήματος. Το Υπουργείο Τουρισμού θα μεριμνά ώστε το ταχύτερο δυνατό, να τροποποιούνται οι παρόντες, ώστε να εναρμονίζονται με κάθε νέο χαρακτηριστικό – λειτουργικότητα της Υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

16. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης εν μέρει ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Κάθε νέο κωδικοποιημένο και τροποποιημένο κείμενο θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.

17. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις των παρόντων κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο των διατάξεων.

18. Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την εφαρμογή των όρων και της χρήσης της Υπηρεσίας, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «ΓΚΠΔ»). Για το κείμενο του ΓΚΠΔ μπορείτε να επιλέξετε την διεύθυνση URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 . Στην Ελλάδα εφαρμόζεται επιπρόσθετα και ο ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 1.2 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η « Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά την ηλεκτρονική υπηρεσία «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” έτους 2020» (εφεξής η « Υπηρεσία») που αποτελεί μία ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, παρέχεται υπό το όνομα χώρου (domain name) ‘https://www.tourism4all.gov.gr/’. 1.3 Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η παροχή δυνατότητας σε δικαιούχους και παρόχους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” έτους 2020 με ηλεκτρονικό τρόπο. 1.4 Το Υπουργείο Τουρισμού αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) των δικαιούχων και των παρόχων που θα κάνουν χρήση της Υπηρεσίας. Η παρούσα Πολιτική Δεδομένων έχει σκοπό να ενημερώσει τους δικαιούχους και παρόχους σχετικά με την Επεξεργασία (όπως ορίζεται κατωτέρω) των Προσωπικών Δεδομένων τόσο των ιδίων όσο και των ωφελούμενων των δικαιούχων. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Σημ.: Οι ορισμοί ακολουθούν το άρ. 4 του ΓΚΠΔ) «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο (« Υποκείμενο των Δεδομένων»). «Επεξεργασία» : κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό ενός υπευθύνου της επεξεργασίας. «Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα Προσωπικά Δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων που θα τύχουν Επεξεργασίας για το σκοπό (όπως αυτός περιγράφεται υπό παράγραφο 6 κατωτέρω) ανά στάδιο Επεξεργασίας και κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων έχουν ως ακολούθως: 3.1 Ταυτοποίηση των δικαιούχων και παρόχων κατά την είσοδό τους στην Υπηρεσία Η ταυτοποίηση των δικαιούχων και παρόχων κατά την είσοδό τους στην Υπηρεσία παρέχεται από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους και παρόχους από το σύστημα TaxisNet κατά τα οριζόμενα στη με αρ. 3981ΕΞ2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας « Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών ΟAutstrong.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων » (ΦΕΚ Β’ 762/10.3.2020). Ως προς την ανωτέρω ταυτοποίηση των χρηστών και μόνο ισχύουν οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.gov.gr. 3.2 Υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία από τους δικαιούχους και παρόχους Μετά την είσοδο των δικαιούχων και παρόχων στην Υπηρεσία, κατά την υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία θα τύχουν Επεξεργασίας τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα:

(1) Τα στοιχεία του αιτούντος δικαιούχου, ωφελούμενου του δικαιούχου και του αιτούντος παρόχου και συγκεκριμένα: (i) όνομα, (ii) επώνυμο, (iii) πατρώνυμο και(iv) μητρώνυμο.

(2) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) δικαιούχου και παρόχου (προαιρετικά).

(3) Αριθμός κινητού τηλεφώνου δικαιούχου και παρόχου.

(4) Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου για το ελεγχόμενο ως προς το εισοδηματικό κριτήριο φορολογικό έτος (0 ή 1),

(5) Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου για το φορολογικό έτος που προηγείται του φορολογικού έτους της ανωτέρω περίπτωσης 4. (0 ή 1),

(6) Εισόδημα που αφορά τον ΑΦΜ του δικαιούχου και των τυχόν υπολοίπων μελών της οικογενείας του και

(7) Τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση με βάση τα στοιχεία του αιτούντος δικαιούχου και του/της συζύγου ή έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εφόσον υπάρχει

(8) Λίστα ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων του αιτούντος δικαιούχου

(9) Αριθμός IBAN τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου

(10) Φορολογική Ενημερότητα του παρόχου

(11) Ασφαλιστική Ενημερότητα του παρόχου

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για την χρήση της Υπηρεσίας και την αποτελεσματική και σύννομη παροχή της Υπηρεσίας αυτής, το Υπουργείο Τουρισμού επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία περιγράφονται υπό παράγραφο 3.2 ως άνω. 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Υπουργείο Τουρισμού δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ιδίως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, δεδομένα υγείας κλ.π.) για τις ανάγκες ταυτοποίησης και παροχής της Υπηρεσίας. 6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Υπουργείο Τουρισμού επεξεργάζεται κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα τα Προσωπικά Δεδομένα των δικαιούχων, των ωφελούμενων των δικαιούχων και των παρόχων για την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο αρμοδιοτήτων τους, τη συμμόρφωσή τους με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί. 6.1 Νομική Βάση της επεξεργασίας Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή της Υπηρεσίας και επομένως έχει ως νομική βάση το άρ. 6 παρ. 1 στ. γ’, ε’ και στ΄ του ΓΚΠΔ. Η Υπηρεσία βασίζεται στις διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” έτους 2020. 6.2. Σκοποί της επεξεργασίας Τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τύχουν Επεξεργασίας κατά τα άνω περιγραφόμενα κατατείνουν στην εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

(1) στην παροχή της Υπηρεσίας,

(2) στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης των δικαιούχων και παρόχων για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” έτους 2020.

(3) στην εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας της Υπηρεσίας, ήτοι στην παροχή υπηρεσιών στους χρήστες πολίτες, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της Υπηρεσίας,

(4) στην παροχή πληροφόρησης αναφορικά με την Υπηρεσία και τον τρόπο λειτουργίας της,

(5) στη δημιουργία στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την παρακολούθηση της Υπηρεσίας. Οι πληροφορίες των στατιστικών αναφορών και γραφημάτων δεν εμπεριέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο «χρηστών», καθώς προκύπτουν από ανωνυμοποιημένες πληροφορίες.

Το Υπουργείο Τουρισμού κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα Δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω Δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 7. ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Το Υπουργείο Τουρισμού, έκαστο ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα, δεν διαθέτει ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί Προσωπικά Δεδομένα των δικαιούχων, ωφελούμενων των δικαιούχων και παρόχων σε τρίτους, χωρίς την συγκατάθεση τους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους αποδέκτες για την παροχή της Υπηρεσίας και με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Τα τηρούμενα Προσωπικά Δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Το Υπουργείο Τουρισμού ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα, δεν διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα των δικαιούχων, ωφελούμενων των δικαιούχων και παρόχων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. 8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων των δικαιούχων, ωφελούμενων των δικαιούχων και παρόχων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα Δεδομένα μεταφέρονται με ασφάλεια. Τα Δεδομένα αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές (servers) ή στον πάροχο υπηρεσιών νέφους του Ελληνικού Δημοσίου (g-cloud) που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσβαση στα Δεδομένα των δικαιούχων, ωφελούμενων των δικαιούχων και παρόχων δύναται να έχουν μόνον οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους. 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Υπουργείο Τουρισμού ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα, συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιούν και διευκολύνουν την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των Υποκειμένων ως προς την χρήση της Υπηρεσίας, εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα πραγματικής άσκησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας, ήτοι:

(1) Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.

(2) Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των Δεδομένων σας.

(3) Το δικαίωμα διαγραφής αυτών προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα Δεδομένα σας από τα αρχεία του Υπουργείου Τουρισμού ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα.

(4) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των Δεδομένων, όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα Δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

(5) Το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα Δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον.

(6) Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ανακαλώντας – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί - την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Σε περίπτωση που ορισμένο υποκείμενο των δεδομένων (λ.χ. ωφελούμενος σύμφωνα με την ΚΥΑ) είναι ανήλικος, τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται από τους γονείς/κηδεμόνες του. 10. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Tο Υπουργείο Τουρισμού ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ανά κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων και στάδιο Επεξεργασίας αντίστοιχα, διασφαλίζουν ότι:

(1) Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

(2) Θα απαντήσουν σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των Δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο δικαίωμα που ασκήθηκε από το Υποκείμενο των Δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.

(3) Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος (δωρεάν) για τα Υποκείμενα.

(4) Τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των Δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

(5) O Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ «COOKIES» O δικτυακός τόπος της Υπηρεσίας χρησιμοποιεί αρχεία τύπου «Cookies» με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν. 12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις ή τα αιτήματα σας σχετικά με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που τηρούνται από το Υπουργείο Τουρισμού υπό την ιδιότητα του ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Τουρισμού αποστέλλοντας e-mail: dpo@mintour.gov.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αμαλίας 12, 105 57, Αθήνα. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr). Αθήνα, 15.6.2020